PLATAFORMA REIVINDICATIVA DE COS-EDUCACIÓ

Reivindicacions d’àmbit general:

• No a la LOMLOE ni als continus canvis legislatius a què ens sotmet l’estat espanyol en perjudici de la qualitat educativa i del treball docent.

• Defensa de l’ensenyament públic: defensem una educació pública, popular, democràtica, en català, inclusiva i no segregadora, antiracista, no sexista (coeducadora), que ajude a superar les desigualtats existents en la societat capitalista, laica, científica, creativa i basada en criteris de renovació pedagògica.

• Garantia de l’accés a l’educació i plena gratuïtat de l’ensenyament en tots els trams, etapes i nivells educatius, també pel que fa al material escolar.

• Rebutgem la mercantilització de l’educació i l’adoctrinament religiós, així com la presència publicitària i propagandística de marques comercials i cossos armats en els recintes educatius.

• Implementació de mesures que revertesquen definitivament les retallades en l’educació pública; augment de la dotació de recursos per a programes d’atenció a la diversitat; ampliació de les plantilles que treballen al servei de l’educació pública: personal docent i no docent, educadors / educadores, SPES (Serveis Psicopedagògics Escolars de Sector), personal d’administració i serveis, personal de biblioteques escolars, TASOC, PT (pedagogia terapèutica), AL (audició i llenguatge), monitors i monitores de menjador, integradors / integradores socials, etc. Millora de les condicions laborals de tot aquest personal; reducció de les ràtios d’alumnes per aula; reducció de les hores lectives del professorat.

• Supressió dels concerts i incorporació progressiva de les unitats concertades i del personal que hi treballa a la xarxa pública.

• Millora dels equipaments i infraestructures dels centres educatius; adaptabilitat dels espais a les persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda; creació de condicions ambientals adequades al desenvolupament de l’activitat educativa; optimització dels recursos per a integrar els centres educatius seguint criteris d’habitabilitat.

• Model educatiu que incloga de manera integradora i interdisciplinar ensenyaments científics i tecnològics, humanístics i artístics; inclusió en els programes educatius de continguts diversos: educació afectivosexual, educació ambiental, foment d’hàbits saludables i prevenció de les addiccions, foment de l’activitat física i esportiva i de la salut física i emocional, educació en el consum responsable; estudi de la història i cultura pròpies del nostre territori i de l’obra de personalitats destacades en tots els àmbits de la cultura; foment de la igualtat de gènere i del valor de la solidaritat entre persones i pobles.

• Elaboració de programes d’intercanvi de materials curriculars i projectes educatius entre tots els territoris de llengua catalana (Països Catalans).

• Pla de convivència als centres educatius: ampliació i dinamització de les comissions de convivència; promoció d’una cultura participativa i democràtica per a tota la comunitat educativa; foment de l’assemblearisme en l’alumnat; mesures de prevenció del racisme, la xenofòbia, la LGTBIfòbia i el sexisme; programa d’acollida i d’acompanyament d’alumnat nouvingut.

• Revisió del currículum dels materials didàctics a fi d’oferir una visió més plural de la societat i així poder superar tota classe de prejudicis; estudi de l’aportació de les dones al desenvolupament de la ciència, les humanitats, les arts i la cultura en general.

• Inclusió en el currículum de continguts relacionats amb la memòria històrica i democràtica.