PLATAFORMA REIVINDICATIVA DE COS-EDUCACIÓ.

Reivindicacions d’àmbit general:

• Defensa de l’ensenyament públic: defensem una educació pública, popular, democràtica, en català, inclusiva i no segregadora, antiracista, no sexista (coeducadora), que ajude a superar les desigualtats existents en la societat capitalista, laica, científica, creativa i basada en criteris de renovació pedagògica.

• Garantia de l’accés a l’educació i plena gratuïtat de l’ensenyament en tots els trams, etapes i nivells educatius, també pel que fa al material escolar.

• Rebutgem la mercantilització de l’educació i l’adoctrinament religiós, així com la presència publicitària i propagandística de marques comercials i cossos armats en els recintes educatius.

• No a la LOM-LOE ni als continus canvis legislatius a què ens sotmet l’estat espanyol en perjudici de la qualitat educativa i del treball docent.

• Implementació de mesures que revertesquen definitivament les retallades en l’educació pública; augment de la dotació de recursos per a programes d’atenció a la diversitat; ampliació de les plantilles que treballen al servei de l’educació pública: personal docent i no docent, educadors / educadores, SPES (Serveis Psicopedagògics Escolars de Sector), personal d’administració i serveis, personal de biblioteques escolars, TASOC, PT (pedagogia terapèutica), AL (audició i llenguatge), monitors i monitores de menjador, integradors / integradores socials, etc. Millora de les condicions laborals de tot aquest personal; reducció de les ràtios d’alumnes per aula; reducció de les hores lectives del professorat.

• Supressió dels concerts i incorporació progressiva de les unitats concertades i del personal que hi treballa a la xarxa pública.

• Millora dels equipaments i infraestructures dels centres educatius; adaptabilitat dels espais a les persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda; creació de condicions ambientals adequades al desenvolupament de l’activitat educativa; optimització dels recursos per a integrar els centres educatius seguint criteris d’habitabilitat.

• Model educatiu que incloga de manera integradora i interdisciplinar ensenyaments científics i tecnològics, humanístics i artístics; inclusió en els programes educatius de continguts diversos: educació afectivosexual, educació ambiental, foment d’hàbits saludables i prevenció de les addiccions, foment de l’activitat física i esportiva i de la salut física i emocional, educació en el consum responsable; estudi de la història i cultura pròpies del nostre territori i de l’obra de personalitats destacades en tots els àmbits de la cultura; foment de la igualtat de gènere i del valor de la solidaritat entre persones i pobles.

• Elaboració de programes d’intercanvi de materials curriculars i projectes educatius entre tots els territoris de llengua catalana (Països Catalans).

• Pla de convivència als centres educatius: ampliació i dinamització de les comissions de convivència; promoció d’una cultura participativa i democràtica per a tota la comunitat educativa; foment de l’assemblearisme en l’alumnat; mesures de prevenció del racisme, la xenofòbia, la LGTBIfòbia i el sexisme; programa d’acollida i d’acompanyament d’alumnat nouvingut.

• Revisió del currículum dels materials didàctics a fi d’oferir una visió més plural de la societat i així poder superar tota classe de prejudicis; estudi de l’aportació de les dones al desenvolupament de la ciència, les humanitats, les arts i la cultura en general.

• Inclusió en el currículum de continguts relacionats amb la memòria històrica i democràtica.

Per la millora de les nostres condicions laborals

• Valoració i dignificació de la tasca docent.

• Reducció o eliminació de les tasques burocràtiques alienes a l’exercici de la professió docent.

• Millora de les mesures per a facilitar la conciliació de la vida laboral amb la vida personal i familiar o social; ampliació dels permisos i llicències per maternitat / paternitat, hores de lactància, cura de fills i de persones grans, etc.

• Millora de les retribucions salarials: augment dels salaris superior a la pujada de l’IPC i de la inflació; igualtat salarial i equiparació en drets per a tot el personal docent i no docent.

• Pla Integral en Prevenció en Salut i Riscos Laborals: millora de la formació en prevenció en salut i riscos laborals; detecció i catalogació de malalties o patologies vinculades a l’exercici de la professió docent; creació de condicions de treball saludables: els centres educatius s’han de construir o adaptar seguint criteris d’habitabilitat que faciliten el desenvolupament de la tasca docent i les activitats educatives; creació de condicions ambientals saludables; adaptabilitat dels espais a les persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda; creació de la figura de delegat o delegada de salut laboral en tots els centres.

• Accessibilitat als Equips de Protecció Individual (EPI).

• Implementació de mesures que garantesquen el compliment de la legislació contra la violència de gènere.

• Millora de les condicions laborals del professorat interí: cobriment de les baixes des del primer dia; pla d’estabilitat del professorat interí: garantia de continuïtat laboral, manteniment de vacants i cobrament de l’estiu; consolidació i ampliació de places per al professorat interí; cal tendir cap a un cos únic de docents sense distinció de categories jeràrquiques i amb els mateixos drets; sistema d’accés a la funció pública docent que compatibilitze l’estabilitat del professorat interí amb la possibilitat d’accés a companys i companyes de nova incorporació; accés diferenciat a la funció pública mentre es mantinga el sistema de concurs-oposició; ple reconeixement dels drets laborals del professorat interí per a igualar-los als del professorat funcionari de carrera; planificació racional i adequada de les places que s’ofereixen; mesures per a facilitar al professorat interí que està fent substitucions la participació en els plans de formació del professorat.

– NO a la Llei Iceta (Llei 20/2021). Per la consolidació de tot el professorat interí.

• Reconeixement dels mateixos drets laborals de tot el professorat independentment del cos o la categoria als quals pertany; possibilitat de promocionar d’un cos a un altre.

• Defensa d’un model d’organització sindical de classe, assembleari, no burocràtic, feminista, d’alliberament nacional i sense intermediaris professionalitzats que prenen decisions d’esquena als treballadors i les treballadores.

Per la democratització dels centres educatius

• Recuperació i ampliació del funcionament democràtic dels centres.

• Elecció democràtica dels equips directius.

• Recuperació i millorament de les Assemblees de Treballadors i Treballadores com a òrgan de participació, debat i decisió de tot el personal que treballa en els centres educatius; dret de veto de l’Assemblea de Treballadors i Treballadores als càrrecs directius si aquests no són elegits de manera democràtica.

• Mesures per a facilitar una comunicació fluida i l’atenció de propostes i suggeriments de la comunitat educativa i els consells escolars a les administracions públiques.

La llengua a l’ensenyament

• El català (o valencià segons denominació administrativa) ha de ser la llengua vehicular de l’ensenyament públic valencià. També ha de ser la llengua d’ús normal en les comunicacions de l’administració (Conselleria). Ha de ser llengua vehicular en l’ensenyament formal i no formal. Llengua vehicular en els centres educatius més enllà de l’àmbit formal.

• Defensem l’ensenyament en català i un model d’immersió lingüística en català a l’ensenyament públic valencià. No a la Llei de Plurilingüisme.

• Eliminació de l’exempció de l’assignatura de valencià en tot el territori.

• Programa d’acompanyament d’alumnat nouvingut en l’estudi inicial de la llengua. Aules d’acollida.

• Reforma de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) per obsoleta i insuficient i aprovació d’una nova llei de normalització lingüística i política lingüística.

• Compliment dels programes de normalització lingüística en els centres educatius i elaboració d’aquests programes en aquells centres on no n’hi haja. Creació per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport d’un marc base per al projecte lingüístic dels centres. Inspeccions que asseguren el compliment dels programes i formacions obligatoris de sociolingüística bàsica per a tots els claustres. Assessorament expert i acompanyament en l’anàlisi de la realitat sociolingüística dels centres, de mesures i d’avaluació i revisió. Coordinació de normalització lingüística efectiva.

• Requisit lingüístic per a accedir a la funció pública docent. Capacitació lingüística i catalogació de les places en català.

• Pla Integral de Formació i Capacitació Lingüisticotècnica per al personal docent que en requeresca en horari laboral en centre.

• Les universitats del nostre territori hauran d’oferir la formació adequada i la capacitació lingüística a fi que els titulats universitaris puguen accedir a la professió docent.

• Dinamització i intercanvi de materials curriculars i projectes educatius de llengua i literatura catalanes amb professionals de tots els territoris del nostre àmbit lingüístic.

Infantil i primària

• Ampliació de les places docents.

• Reducció de les ràtios.

• Ampliació de les plantilles de personal especialitzat educador en col·legis d’educació infantil i primària. Millora de les condicions laborals d’aquest personal.

• Millora de les dotacions i infraestructures.

• Extensió de l’oferta d’educació infantil de 0 a 6 anys.

• Pla de mobilitat per a facilitar el transport escolar en els casos en què siga necessari.

• Programes que garantesquen el manteniment i (si escau) ampliació de les unitats escolars en les escoles de l’àmbit rural on ha disminuït la població.

• Transformació dels menjadors escolars en menjadors escolars educatius que fomenten hàbits saludables en l’alimentació i que siguen espais que fomenten la convivència. Millora de les condicions laborals dels monitors i les monitores de menjador.

• Foment dels equips de treball en recerca educativa i elaboració de materials curriculars.

Secundària i Formació Professional

• Ampliació de les plantilles.

• Reducció de les actuals 18 hores lectives del professorat i substitució per hores per a planificació i coordinació de la tasca docent.

• Reducció de les ràtios en totes les etapes d’ESO, en Batxillerat i FP.

• Ampliació del personal dels departaments d’orientació.

• Extensió dels programes d’atenció a la diversitat i lluita contra el fracàs escolar i les tendències segregadores.

• Millora de les dotacions i infraestructures.

• Ampliació i dinamització de les comissions de convivència; promoció d’una cultura participativa i democràtica; foment de la creació d’assemblees autònomes d’alumnes com a instrument per a afavorir la responsabilitat individual i col·lectiva i el pensament crític; mesures educatives de prevenció del racisme, la xenofòbia, l’homofòbia i LGTBIfòbia i el masclisme; foment dels valors de solidaritat.

• Millorament dels programes de formació del professorat; oferta de cursos de formació del professorat d’acord amb les seues necessitats reals de formació; formació en centre en horari laboral.

• Foment dels equips de treball en recerca educativa i elaboració de materials curri-

culars.

• Valoració i dignificació de la Formació Professional: la Formació Professional té un valor formatiu en si mateixa i no pot assumir les dinàmiques d’exclusió i segregació del sistema educatiu; inclusió en el currículum de FP, ESO i Batxillerat de continguts relacionats amb l’economia social, el cooperativisme i els drets laborals i sindicals; pla de prevenció de riscos d’accident derivats de l’ús de maquinària i utillatge especialitzat; extensió de l’oferta formativa de Formació Professional en el major nombre de centres possible en què es puga impartir aquests ensenyaments; ple reconeixement dels drets laborals del professorat tècnic de Formació Professional per a igualar-los amb els de la resta del professorat de secundària i FP; implantació de mesures que garantesquen la immersió lingüística en català en Batxillerat i FP.

Modificació curricular de la FP-Dual, d’acord amb els següents punts:

La totalitat de les hores de pràctiques a les empreses s’han de fer amb contracte laboral signat. Han de ser remunerades segons conveni col·lectiu.

Cal revisar, a través de comissions paritàries, l’encadenament de contractes formatius per a afavorir les denúncies a inspecció de treball i promoure la contractació indefinida.

No donar reconeixement acadèmic a la formació específica que s’imparteix en les empreses.

Manteniment de la plantilla docent de la Formació Professional. Increment d’especialitats, quan siga necessari.

Equiparació salarial del cos de docents de les diverses modalitats: professorat tècnic, mestres de taller, professorat de primària, d’infantil, professorat de secundària, d’escoles d’adults, etc.

Consideració dins dels contractes i els convenis que se signen amb les empreses dels alumnes com a alumnes (amb drets que cal garantir) i no com a aprenents.

Equiparació de preus públics per a una mateixa FP als Països Catalans. Assumpció dels costos de material necessari per als estudis per part de les administracions competents.

Dotar els centres dels equipaments i les instal·lacions adequades per a la formació pràctica en les diferents famílies professionals.

Eliminar les escoles de Formació Professional privades, eliminant els concerts educatius.

Valorar les experiències actuals de la FP-Dual, de forma objectiva i aplicar les correccions que corresponguen a les actuacions fracassades.

Escoles Oficials d’Idiomes (EOI)

• Recuperació dels quatre grups curriculars (18 h) i la corresponent reducció d’un grup (14 h) per als caps de departament, atès que el decret de mesures urgents fou declarat il·legal.

• Realització de les proves unificades de certificació (PUC) en unes condicions laborals dignes, tant per al professorat del centre com per al professorat de suport.

• Oferta de cursos de formació que tinguen en compte les necessitats reals del professorat i abasten la indispensable formació en salut laboral i prevenció de riscos laborals en horari laboral.

• Cal que les comissions redactores de les proves unificades estiguen alliberades almenys en un 50% de la càrrega lectiva.

• Eliminació de duplicitats de certificació amb la JQCV i que s’avance progressivament cap a un model d’ensenyament reglat per a adults segons el MCER, en què el professorat de valencià no haja de fer d’examinador de masses.

Ensenyaments artístics

• Ampliació de la xarxa de centres d’ensenyaments artístics.

• Consideració de les característiques culturals de l’entorn en l’elaboració dels plans d’estudi dels ensenyaments artístics; suport institucional a la producció artística i cultural valenciana a fi d’afavorir les opcions professionals dels estudiants d’aquests ensenyaments. Inserció dels ensenyaments artístics dins de l’àmbit universitari.

• Millora de les condicions laborals generals del professorat d’ensenyaments artístics; homologació amb els estudis superiors.

• Pla de prevenció en salut i riscos laborals adaptat a les necessitats del professorat d’ensenyaments artístics.

Formació de Persones Adultes

• Consolidació i ampliació de l’oferta en els CFPA.

• Resolució dels perjudicis que pateix el professorat dels centres de formació de persones adultes a causa de l’adscripció d’aquests centres a diverses administracions públiques (ajuntaments, Generalitat Valenciana i diputacions); reconeixement dels mateixos drets laborals.

• Adequació i racionalització dels horaris per a evitar la distribució dispersa de les hores lectives en l’horari del professorat, a fi d’evitar qualsevol trasbals que se’n puga derivar per al professorat.

• Adequació de la formació del professorat a les necessitats del professorat mateix.

Formació del professorat

• Pla de formació del professorat adequat a les seues necessitats formatives; oferta àmplia de formació; possibilitat de realitzar la formació en centre i en horari laboral (cal incloure una hora de formació en l’horari laboral), sense excloure altres possibles modalitats (a distància, etc.).

• Foment dels equips de treball en recerca educativa i elaboració de materials curriculars de manera autònoma; creació d’un espai de lliure accés i publicació d’aquests materials en llengua catalana arreu dels Països Catalans.

• Formació del professorat basada en criteris de renovació pedagògica; recuperació de la memòria històrica de les mestres i els mestres republicans i valencianistes que lluitaren per una escola moderna i alliberadora i per la recuperació de la llengua i la cultura pròpies del País Valencià; ensenyament autocentrat en la realitat lingüística, geogràfica i històrica del País Valencià i dels Països Catalans.

Advertisement
Aquesta entrada ha esta publicada en Uncategorized. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s